BRUKERAVTALE KINOPANEL.NO

Vilkår for panelmedlemskap

1. GENERELT

1.1 Disse vilkårene regulerer medlemskapet i Kinopanel.no (nedenfor «Panelet») for Capa Kinoreklame AS organisasjonsnummer 979116748, (nedenfor «paneleier») og Nepa Sweden AB, organisasjonsnummer 556671-5826 (nedenfor «paneladministrator»), for å utføre undersøkelser via Internett.

1.2 Paneleieren og paneladministratoren samarbeider om å levere undersøkelser til panelmedlemmene fra forskjellige parter som ønsker å utføre undersøkelser i Panelet.

1.3 For å registrere deg som medlem i Panelet, må du godta disse vilkårene.

1.4 Når du blir et panelmedlem, får du anledning til å delta i undersøkelser som selskapene ønsker å gjennomføre.

1.5 Som panelmedlem kan du kontaktes av selskaper som – på vegne av seg selv eller andre – ønsker å gjennomføre undersøkelser. Du kan selv velge om du vil delta når du mottar invitasjoner til undersøkelser. Du gis insentiv for deltakelse i undersøkelser i henhold til vilkårene for den enkelte undersøkelsen.

1.6 Du må ha bopel i landet som Panelet primært er fokusert på.

1.7 Du kan bare ha ett medlemskap i Panelet, og i tilfelle paneleieren eller paneladministratoren oppdager at en person har flere medlemskap, har paneleieren eller paneladministratoren rett til å avregistrere alle eller de overskytende kontoene. Flere medlemmer i samme familie har rett til å delta i Panelet, men undersøkelser kan kun besvares av et familiemedlem på en og samme datamaskin med mindre andre regler er fastsatt for den aktuelle undersøkelsen.

1.8 Paneleieren eller paneladministratoren forbeholder seg rett til å avslutte medlemskap hvis medlemmet ikke har deltatt i noen undersøkelser i en sammenhengende periode på 36 måneder, hvis medlemmet ikke oppfyller de gjeldende kravene for et medlem i Panelet eller hvis medlemmet i henhold til paneleieren eller paneladministratoren ikke har fulgt de relevante vilkårene for å være medlem i Panelet etter de til enhver tid gjeldende vilkårene.

2. INSENTIV FOR DELTAKELSE I UNDERSØKELSER

2.1 Før hver undersøkelse informeres medlemmet om hvor lang tid undersøkelsen antas å ta og hvor stort insentiv undersøkelsen tilbyr. Hvert medlem kan tjene maksimalt EUR 99 hvert år, og det kan maksimalt utbetales EUR 9 hver måned. Medlemmet er alene ansvarlig for å betale eventuelle skatter som følge av insentivene. Medlemmet forplikter seg til å besvare spørsmålene i undersøkelsene som han eller hun deltar i, sannferdig og veloverveid, og alltid oppgi riktige detaljer om medlemmets alder og kjønn eller andre forespurte bakgrunnsvariabler. Hvis paneleieren eller paneladministratoren anser at et svar er avgitt i strid med disse vilkårene, har paneleieren eller paneladministratoren rett til å holde tilbake og ikke levere insentivet for den bestemte undersøkelsen til medlemmet. Etter tre slike hendelser, har paneleieren eller paneladministratoren rett til å slette medlemmets konto. Hvis et medlem er avregistrert fra Panelet, har medlemmet ikke lenger rett til opptjent, ennå ikke innkrevd insentiv.

2.2 Medlemmet har rett til betaling for generert insentiv som beløper seg til eller overskrider minimumsbeløpet som til enhver tid er spesifisert på den personlige panelkontoen. Insentiv betales til medlemmet i henhold til alternativene for utbetaling gitt på Panelets nettsted. Paneleieren eller paneladministratoren forbeholder seg rett til å revidere insentivnivåer, grenser for utbetaling og valg av insentiv. For enkelte utbetalingsvalg kan det belastes et transaksjonsgebyr.

3. MEDLEMSKAP

3.1 Medlemskap i Panelet er fullstendig valgfritt, og medlemmet har rett til å avslutte medlemskapet når som helst. Paneleieren eller paneladministratoren har – til enhver tid – rett til å avslutte medlemskapet i henhold til 2.1 over.

3.2 Hvis medlemmet avslutter sitt medlemskap i Panelet, har medlemmet ikke lenger rett til opptjent, ennå ikke utbetalt insentiv.

4. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGE

Når du registrerer deg som medlem i Panelet, og så lenge du er medlem, vil paneleieren og paneladministratoren håndtere personopplysninger om deg. Håndteringen vil være i samsvar med paneleierens personvernregler.

5. ENDRING I VILKÅR

5.1 Disse vilkårene gjelder i den form de til enhver tid er publisert på paneleierens nettsted. Paneleieren har rett til – når som helst – å endre vilkårene for medlemskap i Panelet, disse vilkårene eller hvordan undersøkelser leveres.

5.2 Hvis disse vilkårene endres, vil endringene bli publisert på paneleierens nettsted hvor relevante vilkår til enhver tid publiseres. Endringer i vilkårene for medlemskap i Panelet trer i kraft tidligst 30 dager etter at paneleieren har informert om endringene via e-post sendt til medlemmets registrerte e-postadresse. Hvis vilkårene endres, vil paneleieren informere om endringene, når de trer i kraft og årsaken til endringene. Et medlem som ikke godtar de endrede vilkårene, kan avslutte sitt medlemskap med umiddelbar effekt.

5.3 Ut over det som følger av obligatorisk lovgivning, er paneleieren eller paneladministratoren ikke ansvarlig for potensielle tap (inkludert tapte fordeler eller reduserte fordeler) som en konsekvens av slike endrede vilkår. Paneleieren eller paneladministratoren er heller ikke ansvarlig for å kompensere slike tap til medlemmet eller tredjeparter.

6. ANNET

6.1 Medlemskap i Panelet gir ikke medlemmet rett til å delta i et bestemt antall undersøkelser. Paneleieren og paneladministratorens ansvar er, i henhold til disse vilkårene, begrenset til direkte skade som påvirker medlemmet, og skal overhodet ikke overstige den gjennomsnittlige utbetalingen av insentiv til et bestemt medlem for de foregående tre år.

6.2 Medlemmet gir paneleieren en ubegrenset og gratis rett til all fremtidig bruk av alt materiale, deriblant tekst og bilder som medlemmet registrerer i undersøkelser, bestående av rett til å produsere kopier, offentliggjøre og endre og overføre materiale.

6.3 Paneleieren har rett til å overføre alle rettigheter etter denne avtalen til tredjepart.

6.4 Alle tvister vedrørende medlemskap i Panelet, som ikke kan løses gjennom avtaler mellom partene, skal forlikes i henhold til norsk lov ved en norsk domstol.

7. KONTAKT

Hvis du har spørsmål om medlemskapet eller vil avslutte medlemskapet i Panelet, kan du kontakte info@kinopanel.no.

Gi oss din mening…